CONDICIONS GENERALS DE VENDA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Condicions generals de venda

 1. PRESSUPOSTOS I COMANDES

1.1   L’acceptació dels pressupostos implica l’aprovació de les condicions generals de venda de Abe Tancaments Banyoles SL, publicades a la web ABE    

https://www.abetancaments.cat/ca/condicions-generals-de-venda/

 

1.2-   Els nostres pressupostos son gratuïts excepte si requereixen d’estudis específics o desplaçaments excepcionals.

1.3   Els nostres pressupostos tenen una validesa de 15 dies. A partir de 15 dies es revisarà el preu segons els increments del mercat.

1.4   Els pressupostos estan sempre i a tots els efectes, condicionats a la nostra posterior conformitat en cas de ser acceptats fora dels límits de validesa del pressupost.

 1.5   Clàusula d’acceptació del pressupost:

Degut a la inestabilitat dels preus de les matèries i els costos d’energia per produir-les, el procediment d’acceptació d’un pressupost es el següent:

1.5.1   En el moment de fer la paga i senyal del 45% del pressupost, es podrà fer la reserva de l’alumini o el PVC i el subministra de premarcs

1.5.2   Un cop els premarcs estiguin instal·lats a obra per la part a qui li toqui fer la instal·lació dels mateixos, es poden agafar les mides de fabricació dels productes.

1.5.3   Si passats 3 mesos no s’han pogut agafar les mides de premarcs instal·lats, Abe tancaments és reserva el dret a modificar els preus de l’oferta amb els preus vigents del vidre, per així poder realitzar la comanda dels vidres.

 1.6 Els pressupostos estan valorats amb la informació obtinguda per vostès.

1.7   Per donar per acceptat un pressupost i poder tramitar la comanda, Abe Tancaments Banyoles SL necessita el pressupost firmat i la paga i senyal .

1.8. L’acceptació del pressupost implica que el comprador es declara coneixedor de tots els detalls tècnics del producte, dels treballs a realitzar i de les formes de pagament. En el cas d’obra nova el client declara haver facilitat tota la informació del producte pressupost a la direcció facultativa de l’obra.

1.9  Tot treball i material que no estigui expressament especificat dins les línies de pressupost queda exclòs del mateix. No estan valorades les peces de xapa o perfils per poder  realitzar acabats estètics, així com la feina de col·locar aquets a la obra. En el cas de ser necessari es farà un altre pressupost annex.

1.10   Qualsevol ampliació o modificació del pressupost/comanda serà facturat posteriorment i no suposarà un retràs en la facturació de la comanda inicial.

1.11   Qualsevol variació de mides, unitats o disseny pot afectar al preu global del pressupost.

 1. CONDICIONS DE PAGAMENT

Es lliurarà el 45% del total del pressupost per tal de posar en marxa la comanda.

Es lliurarà el 45% del total del pressupost a l’inici dels treballs de Abe tancaments a obra.

Es lliurarà el 10% del total del pressupost al finalitzar les obres.

Tots els pagaments seran realitzats mitjançant transferència bancaria o amb targeta a les nostres instal·lacions.

 1. PRODUCTES

3.1   El producte estan fabricats segons les indicacions del fabricant del producte.

3.2   Cada estructura esta fabricada amb els perfils i els farratges corresponents per les seves dimensions per tal de garantir el seu correcte funcionament.  Poden tenir perfils de diferents proporcions i acabats en estructures del mateix model.

3.3   Els perfils i farratges exclusius no estan valorats, sempre que no estiguin específicament detallats al pressupost.

3.4   Els nostres productes responen a les normatives vigents, com son el marcatge CE i el Codi Tècnic d’edificació CTE (quedant exclosos les series sense RPT i vidres sense cambra d’aire). Aportant els assaigs i proves necessàries per clients, arquitectes, promotors i constructors. Oferint així el màxim compromís de qualitat dels nostres productes.

3.5   Premarcs, canal inferiors de desaigua i caixons de persianes únicament és realitza el subministrament a obra.

 1. COLORS, TEXTURES I TONALITATS

4.1   El color RAL indicat en el pressupost, serà el color per tots els elements pintables. Es possible que alguns accessoris com plàstics, gomes i accessoris no siguin del mateix color.

4.2   Pot variar lleugerament l’acabat del color entre productes de diferents marques i materials.

 1. COMANDES

Les comandes es formalitzaran després de la signatura del contracte i el pagament del lliurament a compte per part del comprador. 

 1. FABRICACIÓ

La fabricació d’un producte és pot començar a elaborar un cop agafades les mesures definitives a obra. (premarcs ja instal·lats).

Pot haver retard en els terminis d’entrega si aquestes mesures no s’han pogut prendre per motius no imputables a Abe Tancaments.

 1. TERMINIS

7.1   Volem respectar els temps de fabricació i muntatge al màxim però a causa de complexitats que comporten aquests productes fets a mida demanem a la part compradora que ens indiqui per escrit el dia en que es poden agafar mesures i quina data es poden muntar a obra.

7.2   Les dates de lliurament seran sempre a títol indicatiu.

7.3   Els retards de l’entrega de materials originats per causes de força major, o que no siguin imputables a Abe Tancaments Banyoles SL, no serà causa justificada d’anul·lació de la comanda o penalització econòmica.

7.4   La modificació de la comanda un cop acceptada pot produir retards en el lliurament d’aquesta.

 1. LLIURAMENT

8.1   El lloc de descàrrega de la mercaderia haurà de ser accessible per a vehicles de transport. En cas de dificultat d'accés (pas estret, obstacles infranquejables, neu, etc.) el lliurament no podrà realitzar-se i donarà lloc a un sobre cost calculat en funció del temps invertit.

8.2  Estan valorats els costos de transports a la direcció de l’oferta en el cas que Abe Tancaments Banyoles SL realitzi el muntatge a obra.

8.3  Si es realitzen entregues parcials de partides del pressupost, per motius no imputables a ABE poden suposar recàrrecs de transport.

 

 1. PLATAFORMES ELEVADORES

9.1   El pressupost no inclou cap bastida ni element elevador.

9.2   Els costos derivats de d’instal·lació de bastides o plataformes elevadores per tal d’agafar mesures o fer el muntatge dels materials i no estan valorats en el pressupost  serà sempre a càrrec del client.

9.3   Si el client no disposa de element elevador, ABE Tancaments en pot proporcionar un, i en repercutirà els costos/ hora derivat de la utilització del mateix..

 1. MUNTATGE

10.1   El muntatge de vidres o estructures de grans dimensions es realitza amb camió grua amb ventosa, que aniran sempre a càrrec del client

10.2   El client pot contractar ell mateix el camió grua amb ventosa o ABE pot gestionar-ne el lloguer i en repercutirà els costos derivats de la utilització del mateix.

 10.3   Permisos, impostos i talls de carrer no estan valorats en el pressupost i aniran sempre a càrrec del client.

10.4 Es sol·licitarà al client que faciliti l'accés dels nostres instal·ladors, retirant tots els objectes que puguin obstaculitzar el pas dels muntadors i el material. Abe Tancaments Banyoles SL no es farà responsable dels danys ocasionats si no es respecten aquestes condicions. Tota pèrdua de temps o desplaçament innecessari produït per causes alienes a la nostra voluntat podrà ser facturada. L'obra ha de tenir connexió elèctrica, bastides o sistemes d'elevació en cas de ser necessaris, així com els suports per els productes a instal·lar. El venedor es reserva el dret de modificar el preu acordat si aquestes condicions no són respectades.

 1. PROJECTES, PERMISOS, PLANTS D’HIGIÈNE I SEGURETAT

11.1   Les formalitats relatives a l'obtenció de projectes, permisos, plans d’higiene i seguretat d’obres són responsabilitat del client, que haurà de vetllar per respectar la normativa vigent.

 1. DISPOSICIONS GENERALS

En alguns casos, especialment en la presa de mesures de fabricació, ens reservem el dret de no acceptar la comanda si constatem que la realització comportarà dificultats que no siguin de la nostra competència.

 1. PROPIETAT

La mercaderia lliurada i fins i tot instal·lada serà propietat de ABE TANCAMENTS BANYOLES SL fins que no s'hagi realitzat el pagament complet de la factura. No obstant això, els riscos d'aquesta mercaderia recauen en el client des de la posada a disposició del material.

 1. RECEPCIÓ

La recepció general i definitiva de l'obra es realitza per part del comprador o el seu representant abans que els instal·ladors marxin i en presència d’aquest. En cas que no es realitzi, la presa de possessió comporta d'ofici una recepció i una acceptació de les obres sense reserves.

 1. GARANTIA

15.1   Els nostres productes tenen garantia de 3 anys segons llei 38/1999, 5 Novembre, Ordenació de l’Edificació. Aplicable a la data de lliurament, excepte en cas de negligència de transformació o de adjunció, falsa maniobra o mal manteniment de la part del comprador o en cas de força major.

15.2   S'exclouen d'aquesta garantia els problemes causats a les motoritzacions de les persianes i motors gestionats per domòtica instal·lada per un tercer.

15.3   La substitució de peces defectuoses no té com a conseqüència la prolongació de la garantia precisada en aquest paràgraf.